Ett gott liv för alla
 • 00. Introduktion
 • 01. Planeringsmöte
 • 02. Hem till bostaden
 • 03. Arbetsplatsen
 • 04. Besök i personens hem
 • 05. Utveckling

00. Introduktion

Tidsåtgång 10 min

 • Nationell värdegrund
  Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Värdegrunden kan förklaras som de gemensamma etiska grundvalarna eller värderingar all vård och omsorgspersonal ska utgå ifrån i sitt arbete för att uppnå att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
 • Självbestämmande
  Självständighet, oberoende.
 • Meningsfullhet och sammanhang
  Det som känns viktigt/betydelsefullt för en människa.
 • Integritet
  Begreppet är knutet till värde och värdighet och att människor varken fysiskt, psykiskt eller utifrån åsikter och värderingar får kränkas.
 • Individanpassning och Delaktighet
  Att utgå från individens behov och anpassa insatserna efter behoven är individanpassning. Att vara delaktig är att kunna och få medverka, vara med och bestämma, i frågan.
 • Diskriminering
  Betyder orättvis behandling eller negativ särbehandling, olika behandling av lika fall. Diskriminering sker när en person behandlas sämre än en annan person i en jämförbar situation.
 • Kränkande särbehandling
  Innebär återkommande negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda och kan leda till att dessa ställs utanför gemenskapen. Kränkande handlingar kan vara både passiva och aktiva.
 • Trosuppfattning
  En persons tro. Behöver inte ha med religion eller andlighet att göra. Kan vara livsåskådning, religion, världsbild, filosofi och ideologi.
 • Genomförandeplan/Arbetsplan
  Beskriver hur och när beviljade insatser utförs. Genomförandeplanen skrivs tillsammans med den enskilde, utifrån biståndsbeslut. Om den enskilde inte kan/vill medverka skrivs istället en arbetsplan. Syftet med planen är att den enskilde ska veta när de olika beviljade insatserna kommer att utföras. Planen underlättar också biståndshandläggarens uppföljning av beslutet.
 • Basala hygienrutiner
  Den mest grundläggande åtgärden för att förhindra smitta och smittspridning inom alla former av vård och omsorg. Basala hygienrutiner ska konsekvent tillämpas i arbetet av alla kategorier av vård och omsorgspersonal. Exempel på hygienrutiner är god handhygien och lämplig klädsel.
 • Sekretess
  Handlingar hos socialtjänst och andra myndigheter ska vara tillgängliga för insyn så långt som möjligt. Om handlingarna gäller enskilda personliga förhållanden begränsas rätten till insyn och innebär att handlingar inte får lämnas ut och att anställda inte får berätta om sekretessbelagda uppgifter.
 • Tystnadsplikt
  Betyder att ingen inom vård och omsorg får lämna ut uppgifter om en brukare utan att hen har godkänt det. Det gäller till exempel uppgifter om sjukdomstillstånd, behandling eller privat situation.
 • Salutogent förhållningssätt
  Ett hälsofrämjande perspektiv. Salutogenes betyder hälsans ursprung och begreppet myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi i Israel. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Känslan av sammanhang (KASAM) ligger till grund för människans välbefinnande och de tre viktiga komponenterna är meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.
 • Personcentrerad vård och omsorg
  Stöd och hjälp ska planeras i samförstånd med personen som behöver vård och omsorg. Relationen ska bygga på partnerskap mellan personen och vård och omsorgspersonal.

Fråga 1 av 4

Arbetet som du utför styrs av ett antal lagar. Grunden för dessa lagar är att alla människor har lika värde och rätt att få social trygghet, vård och omsorg. En av dem sätter även ramar för det hälso- och sjukvårdsarbete som utförs i kommunen. Vad heter de två lagar som främst styr ditt arbete?

Fråga 2 av 4

När du stödjer eller hjälper en person med till exempelvis att duscha, vad bör du tänka på utifrån den nationella värdegrunden? Tre av svarsalternativen är korrekta.

Fråga 3 av 4

Som vård- och omsorgspersonal har du tystnadsplikt. Vad innebär det? Välj två svar.

Fråga 4 av 4

Vad innebär det att ha ett salutogent synsätt när man arbetar inom vård och omsorg? Två av svaren nedan är korrekta.

Nu har du svarat på sista frågan på detta kapitel

Gå vidare till nästa kapitel för att fortsätta utbildningen.

Fortsätt

01. Planeringsmöte

Tidsåtgång 6 min

 • Lårbenshals
 • Kontaktpersonal
  Är en av medarbetarna som extra väl lär känna personen som har hemtjänst och hens behov genom att bygga upp en förtroendefull relation. Det är också kontaktpersonalen som tar fram en genomförandeplan tillsammans med den som har hemtjänst.
 • Socialtjänstprocess
  När vi talar om processer inom organisationer menas oftast en serie av aktiviteter som planeras och utförs på ett visst sätt. För att verksamheterna ska ha enhetliga arbetssätt och öka delaktighet för den enskilde, finns i Göteborgs stad gemensamma processer, exempelvis socialtjänstprocessen. Socialtjänstprocessen används i alla stadsdelar och beskriver de aktiviteter som ska utföras exempelvis att en person ansöker om hemtjänst, får ett beslut, omsorgspersonalen skriver social dokumentation och upprättar genomförandeplan m.m. Det är enhetschefen som avgör hur ni arbetar med vård och omsorgsprocessen på er arbetsplats.
 • Biståndshandläggare/socialsekreterare
  De medarbetare som tar emot ansökningar om bistånd (stöd och hjälp) enligt socialtjänstlagen, utreder, bedömer och fattar beslut om vad den enskilde har rätt till. I Göteborgs Stad har vi organiserat oss så att biståndshandläggare i äldreomsorgen tar beslut för personer över 65 år som ansökt om hemtjänst och socialsekreterare i IFO/funktionshinder för dem under 65 år. När beslutet är fattat skickar biståndshandläggaren eller socialsekreteraren ett uppdrag till hemtjänsten.
 • Beslutsunderlag
  Det underlag, det vill säga den kartläggning och bedömning av behov som biståndshandläggaren eller socialsekreteraren gör utifrån den enskildes ansökan om stöd och hjälp och sedan fattar beslut utifrån.

Fråga 1 av 2

För att en person ska kunna få hjälp av Hemtjänsten i sitt hem måste ett beslut tas och ett uppdrag skickas till verksamheten. Hur och av vem bestäms vilken hjälp som någon bör få? Välj ett av svarsalternativen.

Fråga 2 av 2

När biståndshandläggaren/socialsekreteraren har skickat beslutet till den enskilde och uppdraget till Hemtjänsten så påbörjas planeringen för utförandet. Vad ingår i rutinerna när ett nytt uppdrag inkommer? Välj de två rätta svaren.

Nu har du svarat på sista frågan på detta kapitel

Gå vidare till nästa kapitel för att fortsätta utbildningen.

Fortsätt

02. Hem till bostaden

Tidsåtgång 7 min

 • Arbetsterapeut
  Arbetar med bedömning och stöd till personer utifrån deras förutsättningar och behov med utgångspunkt från hela människan. Arbetsterapeuten anpassar miljön, provar ut och förskriver olika hjälpmedel utifrån de vardagsaktiviteter som en person har behov av.
 • Genomförandeplan/arbetsplan
  Genomförandeplanen skrivs tillsammans med den enskilde utifrån biståndsbeslutet och uppdraget till hemtjänsten. Syftet med genomförandeplanen är att tillsammans med den enskilde ta fram vad som ska göras, hur och när, så att stöd och hjälp anpassas efter den enskildes behov, förutsättningar och önskemål. Om den enskilde inte kan/vill medverka skrivs istället en arbetsplan. Alla som ska ge den enskilde stöd och hjälp ska ta del av den enskildes plan. Att läsa planen är en del av biståndshandläggarens uppföljning av beslutet.
 • Omsorgshandledare
  Ny befattning inom hemtjänsten som arbetar med att introducera det nya arbetssättet med ökat självbestämmande utifrån ett rambeslut.
 • Trygghetsjouren
  Göteborgs Stads larmcentral som tar emot larmanrop/samtal från trygghetslarm dygnet runt och informerar berörd personal om vem som behöver hjälp. Trygghetsjouren fungerar också som arbetsledare för verksamheterna och jourledarna har rätt att fatta beslut om Hemtjänst i särskilda situationer på kvällar, nätter och helger.
 • Trygghetslarm
  En tjänst som den enskilde kan ansöka om för att komma i kontakt med personal och få hjälp vid oförutsedda situationer. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för den enskilde och hens anhöriga. Trygghetstelefon kallas själva utrustningen.
 • Trygghetskamera
  En webbkamera som den enskilde kan ansöka om, som gör det möjligt att få tillsyn på distans. Fungerar som ett alternativ eller komplement till ordinarie tillsyn från medarbetare i Hemtjänsten, tillsynen utförs av medarbetare på Trygghetsjouren.

Fråga 1 av 5

Det första mötet med en ny person som ska få Hemtjänst är viktigt. När du arbetar i Hemtjänsten kommer du att lära dig rutinerna som gäller vid det första besöket. Du hälsar och presenterar dig, tar av dig ytterkläderna. Vad mer ingår i rutinerna? Välj två alternativ.

Fråga 2 av 5

Vilka andra yrkesgrupper kommer du som arbetar i Hemtjänsten att samarbeta med? Välj tre korrekta svar nedan.

Fråga 3 av 5

När en person kommer hem efter en sjukhusvistelse kan förmågan att klara sig i hemmet vara nedsatt. Ibland måste rehab-personal (arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut) följa med för att se hur hemmet ser ut och om något måste ändras för att minska fallrisk och underlätta förflyttningsmöjligheter i hemmet. Vilka bostadsanpassningar/hjälpmedel kan den enskilde få i sitt hem vid behov? Välj tre exempel.

Fråga 4 av 5

Det finns ett dokument där det beskrivs mer i detalj vad personen behöver hjälp och stöd med, på vilket sätt och när. Dokumentet utgår ifrån individens behov och önskemål och baserar sig på beslutet från biståndshandläggaren/ socialsekreteraren. Kontaktpersonalen skriver detta dokument i samråd med den som behöver hjälp och stöd. Vad heter dokumentet?

Fråga 5 av 5

Vad ingår i ditt uppdrag som kontaktpersonal? Välj två alternativ.

Nu har du svarat på sista frågan på detta kapitel

Gå vidare till nästa kapitel för att fortsätta utbildningen.

Fortsätt

03. Arbetsplatsen

Tidsåtgång 7 min

 • Treserva
  Det verksamhetsstöd, IT-stöd som används i Göteborgs Stad för dokumentation och informationsöverföring bland annat i omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning.
 • Sjukgymnast/fysioterapeut
  Fysioterapeuten är specialiserad på människans rörelseförmåga och de funktionsnedsättningar som kan begränsa den. Utifrån en helhetssyn på patientens hälsa och livssituation samt hens individuella förutsättningar gör fysioterapeuten en bedömning av vilken behandling som är aktuell. Vanliga behandlingsformer är att utföra rehabilitering, träning och smärtbehandling. Fysioterapeuten utformar även individuella träningsprogram.
 • Ergonomisk förflyttningsteknik
  Den lämpligaste förflyttningstekniken utifrån den enskildes, personalens och omgivningens resurser så att förflyttningen blir säker och skonsam för alla i situationen. Innebär anpassning av arbetsplats och miljö eller arbetssätt för att inte slita på kroppen i onödan. Utbildning och handledning i användning av hjälpmedel eller i lämpliga rörelser kan ingå.
 • Ordination och delegering
  Omsorgspersonal kan utföra hälso- och sjukvårdsuppgift som ordinerats av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Delegering innebär överlåtande av arbetsuppgifter och omsorgspersonalen får en personlig skriftlig delegation på arbetsuppgiften.
 • Hemsjukvården
  Är hälso- och sjukvård som efter en vårdplanering kan erbjudas till den enskilde i hemmet. En förutsättning är att vården är lämplig att utföra i hemmet och att den enskilde inte utan stora svårigheter kan ta sig till vårdcentralen. Insatser kan utföras av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.
 • Signeringslista
  Lista där utförd ordinerad arbetsuppgift signeras när den är genomförd. Den personal som är delegerad arbetsuppgiften antecknar datum, tid och sin signatur på signeringslistan att läkemedel getts, en omläggning av sår är genomförd eller en rehabiliteringsuppgift är utförd.
 • Korttidsplats
  Att under en viss tid vistas på korttidsplats är något den enskilde kan ansöka om. Vanligaste orsakerna till korttidsplats är att känna trygghet, få återhämta sig och träna efter sjukhusvistelse, väntan på bostadsanpassning eller avlösning för anhöriga.

Fråga 1 av 3

I Hemtjänsten används ett administrativt IT-system för informationsöverföring. I det antecknar man viktiga händelser i form av daganteckningar, där ligger uppdrag och genomförandeplan eller arbetsplan för varje person som har Hemtjänst. Vad heter verksamhetssystemet?

Fråga 2 av 3

När en person har Hemsjukvård utöver Hemtjänst så kommer du att samarbeta med flera professioner. En sjuksköterska kan ansvara för omvårdnaden av en person exempelvis med diabetes eller trycksår, medan en sjukgymnast/fysioterapeut kanske ordinerar ett träningsprogram i rehabiliterande syfte. Vad kallas det när en sjuksköterska eller sjukgymnast/fysioterapeut överlåter en hälso- och sjukvårdsinsats? Ett svar är korrekt.

Fråga 3 av 3

När arbetsscheman planeras i Hemtjänsten måste hänsyn tas till flera olika faktorer. Ge tre exempel på faktorer som kan ha betydelse för planeringen.

Nu har du svarat på sista frågan på detta kapitel

Gå vidare till nästa kapitel för att fortsätta utbildningen.

Fortsätt

04. Besök i personens hem

Tidsåtgång 10 min

 • ALS
  (Amyotrofisk Lateral Skleros) är en sjukdom som leder till förlamningar. Sjukdomen bryter ner de nervceller i hjärnan och ryggmärgen som aktiverar de viljemässigt styrda musklerna. Det gör att förlamningarna ökar i omfattning. Däremot påverkas inte funktioner som känsel, syn, hörsel och förmågan att hålla tätt. En del kan få försämrade minnesfunktioner.
 • Vuxenresurs
  I detta sammanhang betyder det att vara en extra resurs för en person som behöver hjälp med vissa uppgifter som ingår i den egna rollen som förälder. En vuxenresurs är andra vuxna utöver barnens föräldrar som finns till för dem, exempelvis vård- och omsorgspersonal, lärare etc.
 • Patientupplysningen
  Sjukhusens upplysning för information om en person har blivit inlagd på sjukhuset.
 • Handlingsplan
  En nedskriven arbetsordning som beskriver mer i detalj vad personal ska göra i en viss situation för att säkra att all personal inom verksamheten arbetar på liknande sätt.

Fråga 1 av 5

Ibland kan det hända att den enskilde inte öppnar dörren när ni har inplanerat ett besök. Vad har du skyldighet att göra när du inte får tag i personen du ska besöka? Välj tre exempel nedan.

Fråga 2 av 5

Ibland måste man vara två medarbetare på ett hembesök. Detta kallas även parallellgång. Två av alternativen nedan är exempel på sådana situationer.

Fråga 3 av 5

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal. Dessa rutiner ska följas i arbetet inom Hemtjänsten och syftet är att förhindra smittspridning. Ge exempel på basala hygienrutiner som du som arbetar inom Hemtjänsten följer när du är på besök i någons hem. Välj två alternativ.

Fråga 4 av 5

Ge exempel på gott bemötande i vardagssituationer under en arbetsdag i Hemtjänsten. Två exempel är korrekta.

Fråga 5 av 5

När du arbetar i Hemtjänsten så är det inte tillåtet för personalen att ta emot gåvor. Om någon ändå vill visa uppskattning genom att ge något utan egentligt ekonomiskt värde, exempelvis blommor eller choklad, kan det accepteras. Vad gör du om någon vill ge dig pengar? Välj det korrekta svaret.

Nu har du svarat på sista frågan på detta kapitel

Gå vidare till nästa kapitel för att fortsätta utbildningen.

Fortsätt

05. Utveckling

Tidsåtgång 10 min

 • Attraktiv Hemtjänst
  Ett program inom Göteborgs Stad som pågår fram till år 2022 och handlar om: 1) att den som har hemtjänst ska få ökat självbestämmande och inflytande 2) medarbetarna i hemtjänsten ska uppfatta sitt yrke attraktivt. För medarbetarna innebär förändringsarbetet att Göteborgs Stad investerar i förändrat arbetssätt, goda introduktioner, utbildning, kompetensutveckling, karriärvägar, bra lokaler och IT-stöd för ett mobilt arbetssätt.
 • Reflektionsmodellen
  En modell som används inom Göteborgs Stad för att ge medarbetarna möjlighet att reflektera kring vård och omsorgssituationer i vardagen. Ökar kvaliteten i vård och omsorg, inför ny kunskap och förändrade arbetssätt samt utvecklar medarbetarna och organisationen.
 • Genomlysningsmetoden
  Den centrala metoden i reflektionsmodellen för strukturerade reflekterande samtal. Inriktar sig på att se mönster och val som bidragit till agerande i olika situationer. Görs stegvis och i grupp.
 • Kompetens
  En individs förmåga att kunna utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Att ha rätt kompetens för arbetet betyder att man har förmåga att utföra arbetsuppgifterna med god kvalitet.

Fråga 1 av 4

Attraktiv Hemtjänst är ett förändringsarbete som innefattar Hemtjänsten i alla stadsdelar i Göteborgs Stad och pågår fram till år 2022. Vad är ett av målen med detta program? Välj ett svarsalternativ.

Fråga 2 av 4

Inom Göteborgs Stad använder vi oss av en reflektionsmodell. Vad är syftet med att reflektera? Välj två korrekta alternativ nedan.

Fråga 3 av 4

Göteborgs Stad vill kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter för dig som arbetar i Hemtjänsten. Arbetet med karriärvägar planeras med hjälp av en kompetens- och karriärvägsmodell på tre nivåer. Vilka är dessa tre nivåer?

Fråga 4 av 4

Göteborgs Stad vill ha fler engagerade medarbetare som vill arbeta med verksamhetens kvalitet. Med stöd av kompetensmodellen säkrar vi utvecklingen i verksamheten, visar på vägar och hur du kan utvecklas i din yrkesroll. Ge exempel på fördjupade uppdrag där du skulle kunna driva kvalitetsarbetet framåt. Två av svaren nedan är korrekta.

Nu har du svarat på sista frågan på detta kapitel

Gå vidare för att slutföra utbildningen.

Fortsätt

Slutför utbildningen

När du svarat på alla frågor i de olika kapitlen ska du registrera att du gått introduktionsutbildningen.

Slutför

Registrering

Skriv in dina uppgifter och registrera att du gått introduktionsutbildningen.
Du kommer inte att få ett diplom, men du kommer däremot att få ett mail som bekräftelse på genomförd utbildning. Vidarebefodra mailet till din chef.

 • Tillsvidareanställd
 • Vikarie/tidsbegränsat anställd
 • Studerande/övriga
 • Arbetat mindre än 1 år
 • Arbetat mer än 1 år
 • * Din emailadress stämmer inte. Om du har valt att du är tillsvidareanställd eller är tidsbegränsat anställd behöver du använda en emailadress som slutar med @stadsdel.goteborg.se.
 • * Du måste välja vilken stadsdel du tillhör.
 • * Anställningsform saknas, var god välj något utav alternativen ovan.
 • * Ditt resultat kunde inte sparas, var god försök igen.