Ett gott liv för alla
 • 00. Introduktion
 • 01. Förberedelse inför flytt
 • 02. Flytta in
 • 03. Arbetsplatsen
 • 04. Besök i lägenheten
 • 05. Må bra och utvecklas

00. Introduktion

Tidsåtgång 10 min

 • Nationell värdegrund
  Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Värdegrunden kan förklaras som de gemensamma etiska grundvalarna eller värderingar all vård och omsorgspersonal ska utgå ifrån i sitt arbete för att uppnå att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
 • Självbestämmande
  Självständighet, oberoende.
 • Meningsfullhet och sammanhang
  Det som känns viktigt/betydelsefullt för en människa.
 • Integritet
  Begreppet är knutet till värde och värdighet och att människor varken fysiskt, psykiskt eller utifrån åsikter och värderingar får kränkas.
 • Individanpassning och Delaktighet
  Att utgå från individens behov och anpassa insatserna efter behoven är individanpassning. Att vara delaktig är att kunna och få medverka, vara med och bestämma, i frågan.
 • Diskriminering
  Betyder orättvis behandling eller negativ särbehandling, olika behandling av lika fall. Diskriminering sker när en person behandlas sämre än en annan person i en jämförbar situation.
 • Kränkande särbehandling
  Innebär återkommande negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda och kan leda till att dessa ställs utanför gemenskapen. Kränkande handlingar kan vara både passiva och aktiva.
 • Trosuppfattning
  En persons tro. Behöver inte ha med religion eller andlighet att göra. Kan vara livsåskådning, religion, världsbild, filosofi och ideologi.
 • Genomförandeplan/Arbetsplan
  Beskriver hur och när beviljade insatser utförs. Genomförandeplanen skrivs tillsammans med den enskilde, utifrån biståndsbeslut. Om den enskilde inte kan/vill medverka skrivs istället en arbetsplan. Syftet med planen är att den enskilde ska veta när de olika beviljade insatserna kommer att utföras. Planen underlättar också biståndshandläggarens uppföljning av beslutet.
 • Basala hygienrutiner
  Den mest grundläggande åtgärden för att förhindra smitta och smittspridning inom alla former av vård och omsorg. Basala hygienrutiner ska konsekvent tillämpas i arbetet av alla kategorier av vård och omsorgspersonal. Exempel på hygienrutiner är god handhygien och lämplig klädsel.
 • Sekretess
  Handlingar hos socialtjänst och andra myndigheter ska vara tillgängliga för insyn så långt som möjligt. Om handlingarna gäller enskilda personliga förhållanden begränsas rätten till insyn och innebär att handlingar inte får lämnas ut och att anställda inte får berätta om sekretessbelagda uppgifter.
 • Tystnadsplikt
  Betyder att ingen inom vård och omsorg får lämna ut uppgifter om en brukare utan att hen har godkänt det. Det gäller till exempel uppgifter om sjukdomstillstånd, behandling eller privat situation.
 • Salutogent förhållningssätt
  Ett hälsofrämjande perspektiv. Salutogenes betyder hälsans ursprung och begreppet myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi i Israel. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Känslan av sammanhang (KASAM) ligger till grund för människans välbefinnande och de tre viktiga komponenterna är meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.
 • Personcentrerad vård och omsorg
  Stöd och hjälp ska planeras i samförstånd med personen som behöver vård och omsorg. Relationen ska bygga på partnerskap mellan personen och vård och omsorgspersonal.

Fråga 1 av 4

Arbetet som du utför styrs av ett antal lagar. Grunden för dessa lagar är att alla människor har lika värde och rätt att få social trygghet, vård och omsorg. En av dem sätter även ramar för det hälso- och sjukvårdsarbete som utförs i kommunen. Vad heter de två lagar som främst styr ditt arbete?

Fråga 2 av 4

När du stödjer eller hjälper en person med till exempelvis att duscha, vad bör du tänka på utifrån den nationella värdegrunden? Tre av svarsalternativen är korrekta.

Fråga 3 av 4

Som vård- och omsorgspersonal har du tystnadsplikt. Vad innebär det? Välj två svar.

Fråga 4 av 4

Vad innebär det att ha ett salutogent synsätt när man arbetar inom vård och omsorg? Två av svaren nedan är korrekta.

Nu har du svarat på sista frågan på detta kapitel

Gå vidare till nästa kapitel för att fortsätta utbildningen.

Fortsätt

01. Förberedelse inför flytt

Tidsåtgång 5 min

 • Demenssjukdom
  Demens är inte en sjukdom, det är en diagnos för en rad symptom som kan bero på olika sjukdomar och skador. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. Symptomen kommer gradvis smygande och innefattar minnesproblematik som inte är övergående. Andra funktioner som också drabbas är att tänka, planera, att ta initiativ, att hitta i miljön och att tala eller förstå tal.
 • Biståndshandläggare/Socialsekreterare
  De som på uppdrag av kommunens socialtjänst/socialnämnd handlägger ärenden gällande olika former av bistånd (hjälpinsatser) som omfattas av det kommunala ansvaret. I Hemtjänsten tar biståndshandläggare beslut gällande dem över 65 år och socialsekreterare för dem under 65 år.
 • Kontaktpersonal
  Som kontaktpersonal är du den i personalgruppen som extra väl lär känna den enskilde och dennes behov genom att bygga upp en förtroendefull relation.
 • Identitet
  Begreppet identitet är synonymt med ordet självbild och handlar om hur människor uppfattar sig själva. Den kan vara självdefinierad (hur man upplever sig själv, vem man är och inte är) eller definierad av andra.
 • Etnisk identitet
  Begreppet etnisk identitet handlar om individens upplevelse av att tillhöra en viss etnisk grupp och att dennes sätt att känna, tänka, uppleva och bete sig är beroende av den etniska gruppen. Etnisk identitet kan också handla om andras uppfattning av någons tillhörighet.
 • Ankomstsamtal
  Även kallat välkomstssamtal eller inflyttningssamtal, ett samtal som sker med den nyinflyttade på äldreboendet.

Fråga 1 av 2

Vem tar emot den enskildes ansökan, utreder, bedömer och beslutar om personen har rätt att flytta till ett äldreboende? Välj ett av svarsalternativen.

Fråga 2 av 2

När den enskilde tackat ja till ledigt boende, och biståndshandläggaren har skickat uppdraget till äldreboendet, påbörjas planeringen inför flytten. Vad ingår i rutinerna när någon ny person flyttar in på ett äldreboende? Välj de två rätta svaren.

Nu har du svarat på sista frågan på detta kapitel

Gå vidare till nästa kapitel för att fortsätta utbildningen.

Fortsätt

02. Flytta in

Tidsåtgång 6 min

 • Förflyttningshjälpmedel
  Stöd för personer med funktionsnedsättningar för att klara att ta sig runt i sin bostad eller åka till sina aktiviteter utomhus, kan t.ex. vara rullstol, rollator eller käpp.
 • Tekniska hjälpmedel
  Hjälpmedel som kan underlätta det dagliga livet för personer med funktionsnedsättning. Ett exempel på tekniskt hjälpmedel kan vara en taklift som används vid förflyttning från säng till stol eller rullstol.
 • Trygghetslarm
  En tjänst för att komma i kontakt med personal och få hjälp vid oförutsedda situationer. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för den enskilde och dess anhöriga. Trygghetstelefon kallas själva utrustningen.
 • Sensorlarm
  Rörelselarm som används hos personer med stor fallrisk.
 • Välfärdsteknik
  Är användandet av teknik som kan bidra till ökad livskvalitet, trygghet, delaktighet och självständighet. Välfärdsteknik kan även förebygga eller komplettera vård- och omsorgsbehov samt bidra till bättre resursutnyttjande och kvalitet inom välfärdssektorn.

Fråga 1 av 3

Som kontaktpersonal får du välkomna den nyinflyttade och hjälpa hen att komma till rätta. Vad brukar ingå i ett välkomst- eller ankomstsamtal? Ett svar är korrekt.

Fråga 2 av 3

Det finns ett dokument där det beskrivs mer i detalj vad personen behöver hjälp och stöd med, på vilket sätt och när. Dokumentet utgår ifrån individens behov och önskemål och baserar sig på beslutet från biståndshandläggaren. Kontaktpersonalen skriver detta dokument i samråd med den som behöver hjälp och stöd. Vad heter dokumentet?

Fråga 3 av 3

Vad är viktigt att tänka på när en genomförandeplan ska skrivas? Välj två alternativ.

Nu har du svarat på sista frågan på detta kapitel

Gå vidare till nästa kapitel för att fortsätta utbildningen.

Fortsätt

03. Arbetsplatsen

Tidsåtgång 8 min

 • Korttidsboende
  Att bo under en viss tid på korttidsplats/korttidsboende är något den enskilde måste ansöka om. Vanligaste orsakerna till korttidsvistelse är ökat behov av insatser efter sjukhusvistelse, väntan på bostadsanpassning eller avlösning om anhöriga vårdar.
 • Treserva
  Ett IT-stöd och administrativt system som används för dokumentation och informationsöverföring inom den kommunala omsorgen om äldre och funktionshindrade.
 • Avvikelserapport
  Används för att rapportera när en avvikande händelse, eller risk för avvikande händelse, förekommer. Avvikelsen nedtecknas av den som upptäcker avvikelsen och närmsta chef informeras/tar emot rapporten.
 • Lex Sarah
  Att påtala missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten till enhetschefen. Det kan t.ex. gälla då den enskilde inte fått sitt stöd så att det påverkat den enskildes livssituation och säkerhet.
 • Kvalitetsregister
  Syftet med kvalitetsregister är att samla fakta om ett tillstånd, en sjukdom eller behandling för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla brukare/patienter.
 • Senior Alert
  Ett kvalitetsregister som är tillgängligt via webben där personer som är 65 år eller äldre och har kontakt med vård eller omsorg kan registreras vad gäller riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom bland annat områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa.
 • BPSD-registret
  Ett kvalitetsregister som används för att minska förekomsten av Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD. Registret syftar till att kvalitetssäkra vård och omsorg av personer med demenssjukdom.
 • Arbetsterapeut
  Arbetar med bedömning och stöd till personer utifrån deras förutsättningar och behov med utgångspunkt från hela människan och de vardagsaktiviteter som en person vill och behöver klara av. Anpassar miljön, provar ut och förskriver olika hjälpmedel. Samarbetar med och handleder vård och omsorgspersonal och närstående.
 • Sjukgymnast/Fysioterapeut
  Arbetar med bedömning och behandling gällande människors rörelser genom träning och beteendeförändring. Med syfte att behandla, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen det vill säga muskler, leder, skelett och nerver. Samarbetar med och handleder vård och omsorgspersonal och närstående.
 • Delegeringsansvar
  Delegering betyder att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal överlåter/delegerar en medicinsk arbetsuppgift till annan personal. Det föregås av utbildning och kunskapskontroll. Delegeringsansvar är vad du har när du utför denna uppgift.
 • Ordinationslista
  Kallas nu för ordinationskort eller ordinationshandling och kan vara en läkemedelslista.
 • Signeringslista
  Lista där utförd arbetsuppgift signeras. Exempelvis en signeringslista där personalen dokumenterar att läkemedel getts med datum, tid och signatur.

Fråga 1 av 4

På äldreboendet kommer du att samarbeta med flera professioner. En sjuksköterska kan ha det medicinska ansvaret för en person med någon sjukdom eller trycksår, medan en sjukgymnast/fysioterapeut ansvarar för att ta fram ett träningsprogram i rehabiliterande syfte. Vad kallas det när en sjuksköterska eller sjukgymnast/fysioterapeut överlåter en hälso- och sjukvårdsinsats till en undersköterska som utför den? Ett svar är korrekt.

Fråga 2 av 4

Vid delegering är det viktigt att se så att rätt medicin ges och kolla så och att allting är korrekt enligt personens ordinationshandling. Om fel medicin har delats så måste detta rapporteras, vad kallas dokumentet?

Fråga 3 av 4

I omsorgsarbetet kring den enskilde kan du även behöva göra en avvikelserapport då t.ex. överenskomna insatserna från genomförandeplanen inte utförs eller fel insats ges. Någon gång kan fel och missar leda till att den äldre skadas eller mår dåligt och då ska enhetschefen också kontaktas direkt. I två utav fyra exempel nedan ska du skriva en avvikelserapport. Vilka?

Fråga 4 av 4

Ge tre exempel på när du ska kontakta en sjuksköterska.

Nu har du svarat på sista frågan på detta kapitel

Gå vidare till nästa kapitel för att fortsätta utbildningen.

Fortsätt

04. Besök i lägenheten

Tidsåtgång 5 min

 • Empati
  Förmågan att uppleva och förstå andra personers känslor.
 • Socialt utanförskap
  Något förenklat kan socialt utanförskap beskrivas som ett utvidgat fattigdomsbegrepp, där hänsyn tas till bristande resurser inom en rad livsområden. Vid sidan av utestängning från arbete och konsumtion omfattar socialt utanförskap exempelvis brister i boendemiljö, utbildning och hälsa, brister i politiska resurser och sociala relationer, samt utsatthet för våld.
 • Depression
  Nedstämdhet som håller i sig under längre perioder än två veckor. Vid en depression minskar eller försvinner lusten och orken att ta itu med saker, och även vardagliga sysslor kan kännas tunga och tröga att utföra. Andra vanliga symptom är ångest, koncentrations- och sömnsvårigheter.
 • Vård i livets slut
  Centralt i palliativ vård och innebär lindrande vård för de svårast sjuka och döende.
 • Göteborgs Stads förhållningssätt
  Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi tänker nytt.

Fråga 1 av 4

När du arbetar i Äldreomsorgen så är det inte tillåtet för personalen att ta emot gåvor från den enskilde eller dess närstående. Om de ändå vill visa uppskattning genom att ge något utan egentligt ekonomiskt värde, exempelvis blommor eller choklad, kan det accepteras. Vad gör du om någon vill ge dig pengar? Välj ett korrekt svar.

Fråga 2 av 4

Bemötande är en viktig del i ditt uppdrag. Ge tre exempel på gott bemötande.

Fråga 3 av 4

Det är viktigt att samtala med den äldre för att ta reda på intressen och vilka aktiviteter som skulle kunna passa. Om ny information om vanor eller intressen framkommer dokumenterar du det. Var gör du det? Välj ett alternativ.

Fråga 4 av 4

I arbetet på äldreboendet kommer du att ställas inför många situationer i möten med personer som alla har olika bakgrunder och förutsättningar. Om du i början känner dig osäker på något eller hamnar i en situation du inte vet hur du ska hantera, vad gör du då? Välj två av svaren nedan.

Nu har du svarat på sista frågan på detta kapitel

Gå vidare till nästa kapitel för att fortsätta utbildningen.

Fortsätt

05. Må bra och utvecklas

Tidsåtgång 7 min

 • Reflektionsmodellen
  En modell som används inom Göteborgs Stad för att ge medarbetarna möjlighet att reflektera kring vård och omsorgssituationer i vardagen. Ökar kvaliteten av vård och omsorg, införandet av ny kunskap och förändrade arbetssätt. Utvecklar medarbetarna och organisationen i stort.
 • Reflektion
  Ett viktigt verktyg för kompetensutveckling. Genom reflektion kan händelser och upplevelser utvecklas till erfarenheter och bli en del av vår kunskap. När vi uppmärksammar våra beteenden, tankar och känslor ökar vi vår medvetenhet. När vi reflekterar tar vi första steget till utveckling. Genom reflektionen kan vi se samband mellan orsak och verkan.
 • Kompetens- och karriärvägsmodell
  Se Göteborgs Stads Kompetensmodell nedan:

 • Kompetens
  En individs förmåga att uppfylla kraven för att kunna utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Att ha rätt kompetens i arbetet betyder att man har behörighet att utföra arbetsuppgifterna.
 • Kvalitetsarbete
  Ett arbetssätt för att säkerställa att omsorgsarbetet är av god kvalitet och innebär bland annat att den enskilde får stöd utifrån sina behov enligt bestämmelser i Socialtjänstlagen. Viktigt är att den enskilde ska vara med och utforma omsorgen.
 • Dokumentation
  Medarbetarnas anteckningar om händelser som rör insatser runt den enskilde. Genomförandeplan samt andra anteckningar i samarbetet med hälso- och sjukvårdspersonal ingår också i den dokumentation som avses.

Fråga 1 av 2

Inom Göteborgs Stad använder vi oss av en reflektionsmodell. Vad är syftet med att reflektera? Välj två korrekta alternativ nedan.

Fråga 2 av 2

Göteborgs Stad vill kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter för dig som arbetar inom Äldreomsorgen. Arbetet med karriärvägar planeras med hjälp av en kompetens- och karriärvägsmodell på tre nivåer. Vilka är dessa tre nivåer?

Nu har du svarat på sista frågan på detta kapitel

Gå vidare för att slutföra utbildningen.

Fortsätt

Slutför utbildningen

När du svarat på alla frågor i de olika kapitlen ska du registrera att du gått introduktionsutbildningen.

Slutför

Registrering

Skriv in dina uppgifter och registrera att du gått introduktionsutbildningen.
Du kommer inte att få ett diplom, men du kommer däremot att få ett mail som bekräftelse på genomförd utbildning. Vidarebefodra mailet till din chef.

 • Tillsvidareanställd
 • Vikarie/tidsbegränsat anställd
 • Studerande/övriga
 • Arbetat mindre än 1 år
 • Arbetat mer än 1 år
 • * Din emailadress stämmer inte. Om du har valt att du är tillsvidareanställd eller är tidsbegränsat anställd behöver du använda en emailadress som slutar med @stadsdel.goteborg.se.
 • * Du måste välja vilken stadsdel du tillhör.
 • * Anställningsform saknas, var god välj något utav alternativen ovan.
 • * Ditt resultat kunde inte sparas, var god försök igen.